Gage  1/8” NPT   0 – 160 PSI

$13.00

Gage  1/8” NPT   0 – 160 PSI